Công văn KHẨN (số 10045/QLD-PCTTR) cục Quản Lý Dược yêu cầu “Viettel chấm dứt việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia””

Trong công văn KHẨN (số 10045/QLD-PCTTR) ban hành ngày 24/06/2019. Cục quản lý dược Bộ Y Tế đã yêu cầu Viettel chấm dứt cung cấp phần mềm quản lý các cơ sở y tế và chuyển toàn bộ dữ liệu về cho đơn vị chủ quản, và các nội dung hướng dẫn liên quan việc liên thông dữ liệu dược quốc gia.

Nội dung công văn 10045:
Đế bảo đảm thực hiện thống nhất việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”, Cục Quản lý dược đề nghị:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và triển khai các nội dung sau:
🎖a) Thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn có quyền tự do lựa chọn bất kỳ cơ sở cung cấp phần mềm trên địa bàn theo nguyên tắc các cơ sở trên phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.
🎖b) Khấn trương cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các sở cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác nhau trên địa bàn đã đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối lien thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 vá Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dử liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.
🎖c) Báo cáo việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sơ bán lẻ thuốc trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc và gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 01/07/2019, bản mềm gửi về địa chỉ email: phapchethanhtra.qld@moh.gov.vn.

[show_more more=”Đọc tiếp” less=”Thu gọn” list=”»”
 align=”center”  size=”120″] 
2. Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel chỉ đạo Chi nhánh của Viettel trên toàn quốc:
🎖a) Chấm dứt việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm do Viettel cung cấp.
🎖b) Đối với những tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia” do Viettel đã cấp, đề nghị Viettel khẩn trương bàn giao những tài khoản đó để Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn quản lý theo-đúng hướng dẫn tại Công vãn số 2587/QLD-TTra.
🎖c) Khấn trương bổ sung mục lấy ý kiến của người dùng trên giao diện cổng dữ liệu dược Quốc gia để lấy ý kiến, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia.

[pdf-embedder url=”http://anvietsoft.com.vn/anvietsoft.com.vn/wp-content/uploads/2019/06/10045_QLD_PCTTR.pdf”]

[/show_more]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phần mềm