1. Mức cơ bản

TT Tiêu chí   Mức
37 Quản trị hệ thống 10.000.000 Cơ bản
38 Quản lý danh mục 10.000.000
39 Quản lý chỉ định xét nghiệm 20.000.000
40 Quản lý kết quả xét nghiệm 20.000.000
41 Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm) 20.000.000
42 Báo cáo thống kê 20.000.000

2. Mức nâng cao

TT Tiêu chí   Mức
43 Quản lý mẫu xét nghiệm 20.000.000 Nâng cao
44 Quản lý hóa chất xét nghiệm 20.000.000
45 Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS) 30.000.000
46 Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường 20.000.000

Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS)

Căn cứ vào thông tư 54/2017/TT-BYT, công ty TNHH Phần Mềm An Việt xây dựng mức báo giá từng Module cụ thể. Các module xây dựng đáp ứng theo tiêu chí Bộ Y Tế đưa ra. Tùy trường hợp và nhu cầu cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các Module phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị bệnh viện.

Báo giá có hiệu lức kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Tải báo giá chi tiết