024-6653-8286 senpt@anvietsoft.com.vn

Tài khoản

Thông tư - Quyết định

Công văn số: 812/KCB-NV V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Posted By admin

Phần mềm HIS của An Việt đã bổ sung đáp ứng chuẩn đơn thuốc và chuẩn liên thông đáp ứng công văn 812/KCB-NV của cục Quản lý Khám Chữa Bệnh,  đẩy đầy đủ dữ liệu thuốc lên cổng www.donthuocdientu.vn

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: 812/KCB-NV
V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Kính gửi: – Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
– Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
– Y tế ngành
(Sau đây gọi là đơn vị)

Thực hiện Quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử; và Quyết định số 2113/QĐ-BYT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc theo đơn theo quy định tại Quyết định trên, bao gồm: (1) Sử dụng mã định danh đối với bác sỹ và cơ sở khám, chữa bệnh khi kê đơn; (2) Phần mềm quản trị cơ sở (His) chỉnh sửa đạt chuẩn đơn thuốc, chuẩn liên thông và kèm mã định danh để phần mềm tự động gửi báo cáo về đơn thuốc tới Hệ thống đơn thuốc quốc gia; (3) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có phần mềm quản trị cơ sở, sử dụng trang kê đơn độc lập đạt chuẩn kết nối liên thông. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1) Lập tổ công tác tiếp nhận và quản trị tài khoản trên hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở cung ứng thuốc, đầu mối liên lạc để phối hợp triển khai.

2) Cung cấp danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phép kê đơn thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tạo mã định danh cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu đính kèm).

3) Chuyển giao mã định danh đã được khởi tạo tới người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

4) Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thực hiện thí điểm nếu đã có phần mềm quản trị cơ sở (HIS) chỉnh sửa phần mềm đáp ứng chuẩn đơn thuốc và chuẩn liên thông, sử dụng mã định danh khi kê đơn.

5) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có hệ thống HIS, có thể sử dụng thí điểm một hệ thống kê đơn và liên thông đơn thuốc trang kê đơn: www.donthuocdientu.vn (miễn phí trong thời gian thí điểm).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ đơn vị tổ chức tập huấn cho đại diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn trong việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc qua đơn và mã định danh.

  Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Thứ trưởng TT Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng;
– Lưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê
Read More

Hoạt động

Lộ trình xây dựng “Y tế thông minh” của Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh

Posted By admin

Đề án đô thị thông minh của thành phố bao gồm 5 cấu phần cụ thể, bao gồm: chính quyền điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung, trung tâm dự báo mô phỏng, trung tâm điều hành và trung tâm đảm bảo an ninh mạng. Trên cơ sở đó, và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ngành Y tế thành phố xác định được 4 nhóm hoạt động chính hướng đến phục vụ 3 đối tượng chính, đó là: người dân, các cơ sở y tế và công tác quản lý nhà nước của ngành y tế.

3 nhóm đối tượng phục vụ khi xây dựng “Y tế thông minh”:

Đối với người dân: làm thế nào để người dân thuận lợi hơn khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ KCB; dễ dàng tương tác với ngành y tế để phản ánh, để được hướng dẫn; hướng đến người dân tự quản lý được sức khoẻ của mình với sự kết nối từ xa những thông số sức khoẻ với các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: làm thế nào để bác sĩ tiếp cận được các kiến thức khoa học mới, kỹ thuật mới; giảm thiểu các nguy cơ sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn người bệnh; giảm bớt được các thủ tục hành chính, giấy tờ trong bệnh viện; BS tuyến dưới có thể kết nối dễ dàng với BS tuyến trên để hội chẩn, để được tư vấn.

Đối với công tác quản lý nhà nước của ngành y tế: làm thế nào triển khai hiệu quả công tác điều phối, giám sát, cảnh báo, dự báo đối với hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế khác; đẩy mạnh CCHC của ngành y tế, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

4 nhóm hoạt động chính của Ngành Y tế TP khi xây dựng “Y tế thông minh”:

(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành Y tế, đồng thời đóng góp cho big data của thành phố;

(2) Triển khai các ứng dụng CNTT nhằm tăng thêm tiện ích cho người dân khi có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ;

(3) Triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn và công tác quản lý cơ sở góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ tại các bệnh viện và các cơ sở y tế.

(4) Triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác CCHC và quản lý nhà nước của ngành y tế.

Xác định xây dựng “Y tế thông minh” là một lộ trình dài nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn cần có những mục tiêu phấn đấu cụ thể, dưới đây là những kết quả ban đầu và những mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025 của Ngành Y tế thành phố:

Theo SoyteTP.HoChiMinh

Read More

Hoạt động

Cục Quản lý Dược: Các cơ sở bán lẻ thuốc có quyền lựa chọn doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Posted By admin

Theo Cục Quản lý Dược, các cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc có quyền tự do lựa chọn bất kì cơ sở cung cấp phần mềm nào theo nguyên tắc các cơ sở đó phải đáp ứng các quy định về chuẩn dữ liệu đầu ra, chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm đã được Cục này ban hành.

Tính đến nay, tổng cơ sở được cấp tài khoản kết nối liên thông với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” là 33.883 cơ sở, chiếm khoảng 55% tổng số cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc (Ảnh minh họa: Internet)

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc các cơ sở bán lẻ thuốc có quyền tự do lựa chọn bất kì cơ sở cung cấp phần mềm nào theo nguyên tắc các cơ sở trên phải đáp ứng các quy định tại Quyết định 540 về ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định 777 về ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bản lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được đề nghị khẩn trương cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác nhau trên địa bàn đã đáp ứng các quy định tại 2 Quyết định nêu trên.

Thời hạn Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đưa ra để các Sở Y tế tỉnh, thành phố báo cáo về Cục việc cấp tài khoản liên thống kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc là trước ngày 1/7/2019. Sau khi ban hành công văn khẩn số 10045/QLD-PCTTR .

Theo Cục Quản lý Dược, hướng dẫn kể trên của Cục nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất việc cấp tài khoản liên thống kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia”. Bởi lẽ, thời gian qua, trong quá trình triển khai, Cục Quản lý Dược đã ghi nhận những tồn tại, đơn cử như: một số Sở Y tế tỉnh, thành phố chỉ cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của cơ sở cung cấp phần mềm do Sở Y tế chỉ định mà không cấp tài khoản liên thông kết nối cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác.

Bên cạnh đó, tại một số tỉnh, thành phố, việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” cho các  cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm liên thông kết nối của Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel do Chi nhánh của Viettel tại tỉnh thực hiện. Điều này dẫn đến việc các Sở Y tế không quản lý được các tài khoản liên thông kết nối này theo quy định.

Hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai từ năm 2018 hướng đến mục tiêu xóa bỏ giấy tờ, quản lý được toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc toàn quốc, đảm bảo chất lượng và giá cả chính xác của từng viên thuốc khi tới tay người dân.

Hệ thống gồm có: dashboard theo dõi kết quả liên thông dữ liệu; quản lý kho quốc gia; quản lý hoạt động nhập xuất, kinh doanh của từng nhà thuốc; truy xuất nguồn gốc và hoạt động nhập, xuất, tồn, bán hàng của từng thuốc, từng lô; quản lý hóa đơn; qản lý đơn thuốc; kiểm tra được hạn sử dụng, cảnh báo thuốc sắp hết hạn; public được API cho liên thông dữ liệu; chuẩn hóa danh mục 52.000 loại thuốc, danh mục do cơ sở tự nhập lên với 3.700 loại thuốc.

Trung tuần tháng 8/2019, Bộ Y tế đã chính thức khai trương hệ thống CNTT quản lý chuỗi cung ứng thuốc toàn quốc, phát lệnh kết nối mạng các nhà thuốc trong cả nước. Theo số liệu thống kê, tính đến nay, tổng cơ sở được cấp tài khoản kết nối liên thông với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” là 33.883 cơ sở, chiếm khoảng 55% tổng số cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc.

Trong hướng dẫn mới nhất gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel về việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia”, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cũng đã đề nghị Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel khẩn trương bổ sung mục lấy ý kiến của người dùng trên giao diện Cổng dữ liệu Dược quốc gia để lấy ý kiến cho việc hoàn thiện hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia”.

Theo ictnews

Read More

Hoạt động

Giải pháp ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Posted By admin

Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức hội thảo về “Giải pháp ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” nhằm thảo luận, đề xuất giải pháp ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tham dự và chủ trì hội thảo có PGS.TS Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cùng các lãnh đạo phòng, ban của Cục; Đại diện Ban Cơ yếu chính phủ, Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia; Đại diện các bệnh viện: Bệnh viện ĐH Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh… cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chữ ký số: VNPT, BKAV, Viettel, FPT…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Trần Quý Tường cho biết hội thảo nhằm đẩy mạnh việc triển khai Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Tại hội thảo các đại biểu sẽ cùng thảo luận để đưa ra giải pháp về chữ ký số, những khó khăn, thuận lợi…

PGS.TS Trần Quý Tường phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã sử dụng bệnh án điện tử được 2 năm. Qua cuộc họp này ông mong muốn Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cũng như Ban cơ yếu Chính phủ ra văn bản thông báo với các đơn vị, các cơ quan liên quan đến bệnh án để các đơn vị có cơ sở pháp lý được quyền sử dụng chữ ký số. Nếu in ra giấy thì sẽ tốn kém rất nhiều về vật chất, mực in làm ảnh hưởng đến môi trường và nhà kho để đựng bệnh án.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – GĐ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Bên cạnh đó, hội thảo cũng được nghe một số ý kiến của Bệnh viện đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia,…

Kết thúc hội thảo, PGS.TS Trần Quý Tường nhấn mạnh, qua hội thảo các đại biểu đã cho nhiều ý kiến rất tốt, làm rõ nhiều vấn đề. Tại thị trường hiện nay, các đơn vị đã có sử dụng chữ ký số, bắt buộc các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử. Bộ Y tế đã ban hành thông tư 46 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử rất rõ. Cục rất muốn đẩy mạnh triển khai chữ ký số và mong rằng chữ ký số không phải là rào cản để triển khai bệnh án điện tử.

Về cơ sở pháp lý chữ ký số có quy định của luật pháp, đầy đủ, không có vướng mắc, chữ ký số có giá trị như chữ ký tươi. Bảo đảm tính an toàn thông tin và tính chính xác tốt hơn chữ ký tươi.

 

Về kỹ thuật các đơn vị cung cấp chữ ký số đều khẳng định không vướng mắc gì.

Trong thời gian triển khai chữ ký số có những khó khăn cũng như thuận lợi. Thuận lợi lớn nhất là các đơn vị cấp chữ ký số rất nhiệt tình. Bên cạnh đó, khó khăn lớn là ở hiểu biết về chữ ký số của các cấp còn hạn chế. Sự đồng thuận chưa cao giữa các cơ quan. Cục trưởng mong muốn trong năm tới, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chữ ký số cũng như Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia tiếp tục đồng hành cùng Cục Công nghệ thông tin để đẩy mạnh triển khai chữ ký số, góp phần triển khai bệnh án điện tử.

Để giải quyết những khó khăn còn tồn tại Cục trưởng đề xuất một số giải pháp sau: Bộ Y tế sẽ dự thảo công văn gửi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế triển khai thông tư 46 trong đó có nội dung chính là sử dụng bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy. Để triển khai, Cục sẽ có văn bản gửi cho các bệnh viện trực thuộc Bộ và 63 sở y tế giới thiệu về 12 doanh nghiệp cung cấp chữ ký số cho các bệnh viện biết.

(Theo ehealth.gov.vn)

Read More

Hoạt động

Ứng dụng CNTT trong thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Posted By admin

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã tổ chức họp lấy ý kiến về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin chủ trì cuộc họp.

Tham dự có đại diện đến từ các bệnh viện Nội tiết trung ương, Bệnh viên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh; Viện Huyết học và truyền máu trung ương… Đồng thời có sự tham dự của Đại diện các Ngân Hàng: Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Vietcombank, Vietinbank, BIDV và đại diện các tổ chức trung gian được nhà nước cấp phép thanh toán: NAPAS, VNPAY, ViettelPay, VNPTePay, MoCa, OnePay, VIMASS.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cho biết, cuộc họp này là một trong những hoạt động quan trọng của Cục CNTT, Bộ Y tế nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019, trong đó yêu cầu 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phải thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

PGS. TS. Trần Quý Tường khẳng định, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là rất cần thiết và có ý nghĩa, góp phần cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng đến gần người dân hơn.

Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu nhiệt tình nêu ý kiến về các vấn đề xoay quanh nội dung tìm giải pháp đẩy mạnh triển khai việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Về phía bệnh viện khi sử dụng dịch vụ của các ngân hàng trong thanh toán đều cho rằng khi triển khai thanh toán viện phí không tiền mặt cùng gặp phải vấn đề về phí ngân hàng quá cao, có ngân hàng thu phí lên tới 3%. Ngoài ra mỗi phát sinh trong quá trình thanh toán qua thẻ như tạm ứng trước tiền viện phí; hoàn lại tiền thừa cho bệnh nhân …  đều phải trả phí.

Đại diện Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh khi đặt ra vấn đề khi bệnh nhân đặt khám online nhưng không đến khám thì phải hoàn lại tiền khám cho người đăng ký, vậy phí chuyển khoản bên nào phải chịu.

Về phía các ngân hàng cũng khẳng định việc thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cần phải có lộ trình do hiện tại các ngân hàng đều có quy trình thanh toán điện tử khác nhau. Trong khi đó, dữ liệu của mỗi cơ sở khám, chữa bệnh cũng không đồng nhất nên triển khai thanh toán tại mỗi đơn vị bắt buộc phải xây dựng lại cơ sở dữ liệu mới từ đầu. Các đại biểu chung ý kiến ngân hàng và bệnh viện cần thống nhất một quy trình trong thanh toán.

Cuộc họp thành công tốt đẹp, các đại biểu đi đến thống nhất một số nội dung: Chủ trương của Chính phủ về thanh toán viện phí không dùng tiên mặt là đúng đắn, hướng tới một xã hội văn minh. Cục CNTT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện. Chấp nhận đa dạng hóa các hình thức thanh toá; Kiến nghị ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại xem xét giảm phí thanh toán; Vấn đề cơ sở hạ tầng đa dạng, nhiều phần mềm khác nhau. Cục sẽ phối hợp với Ngân hàng nhà nước xây dựng tiêu chuẩn liên thông ngân hàng; Xây dựng ID y tế; Xây dựng QR y tế; Cục CNTT tiếp tục có văn bản chỉ đạo triển khai rộng và có lộ trình thực hiện.

(Theo ehealth.gov.vn)

Read More

Thông tư - Quyết định

Công văn KHẨN (số 10045/QLD-PCTTR) cục Quản Lý Dược yêu cầu “Viettel chấm dứt việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia””

Posted By admin

Trong công văn KHẨN (số 10045/QLD-PCTTR) ban hành ngày 24/06/2019. Cục quản lý dược Bộ Y Tế đã yêu cầu Viettel chấm dứt cung cấp phần mềm quản lý các cơ sở y tế và chuyển toàn bộ dữ liệu về cho đơn vị chủ quản, và các nội dung hướng dẫn liên quan việc liên thông dữ liệu dược quốc gia.

Nội dung công văn 10045:
Đế bảo đảm thực hiện thống nhất việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”, Cục Quản lý dược đề nghị:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và triển khai các nội dung sau:
🎖a) Thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn có quyền tự do lựa chọn bất kỳ cơ sở cung cấp phần mềm trên địa bàn theo nguyên tắc các cơ sở trên phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.
🎖b) Khấn trương cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các sở cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác nhau trên địa bàn đã đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối lien thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 vá Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dử liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.
🎖c) Báo cáo việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sơ bán lẻ thuốc trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc và gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 01/07/2019, bản mềm gửi về địa chỉ email: phapchethanhtra.qld@moh.gov.vn.

Đọc tiếp

 2. Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel chỉ đạo Chi nhánh của Viettel trên toàn quốc:
🎖a) Chấm dứt việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm do Viettel cung cấp.
🎖b) Đối với những tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia” do Viettel đã cấp, đề nghị Viettel khẩn trương bàn giao những tài khoản đó để Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn quản lý theo-đúng hướng dẫn tại Công vãn số 2587/QLD-TTra.
🎖c) Khấn trương bổ sung mục lấy ý kiến của người dùng trên giao diện cổng dữ liệu dược Quốc gia để lấy ý kiến, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia.

10045_QLD_PCTTR

Thu gọn

Read More

Hoạt động

Bệnh viện thông minh: Khái niệm và giải pháp xây dựng

Posted By admin

Hầu hết các quốc gia đều phát triển các khái niệm riêng khi đặt câu hỏi “bệnh viện thông minh là gì”. Trong quá trình của cuộc cách mạng công nghệ mới này, người ta đang kết hợp một lượng lớn dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, phương pháp học máy và giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Hầu hết các quốc gia đều phát triển các khái niệm riêng khi đặt câu hỏi “bệnh viện thông minh là gì”. Trong quá trình của cuộc cách mạng công nghệ mới này, người ta đang kết hợp một lượng lớn dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, phương pháp học máy và giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Y tế điện tử

Sự kết hợp của các thiết bị y tế vào mạng đã thay đổi các phương pháp làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2020, việc áp dụng rộng rãi các phương pháp công nghệ cao trong y học sẽ dẫn đến triển khai dự án bệnh viện thông minh. Ước tính đến năm 2024, thị trường bệnh viện thông minh sẽ trị giá 63 tỷ USD.

Ảnh minh họa

Khái niệm này dựa trên tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông các đối tượng liên quan đến nhau. Mục đích của môi trường này là cải thiện các quy trình hiện có để cung cấp các phương tiện chăm sóc y tế tiên tiến, và mở ra những cơ hội mới cho y học.

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” cũng có tầm quan trọng căn bản. Nó bao gồm việc kết hợp các thiết bị mạng với các phương pháp điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn với trí tuệ nhân tạo, có thể gọi là một cơ sở hạ tầng như vậy là «thông minh.»

Nghĩ về định nghĩa bệnh viện thông minh, chúng ta có thể nói rằng đó là một hướng tương đối mới tại giao điểm của y học, thông tin, y tế và kinh doanh, có liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho chăm sóc sức khỏe.

 

Y tế điện tử bao gồm mười nguyên tắc chính:

1. Hiệu quả.

2. Cải thiện chất lượng.

3. Chú ý đến dữ liệu cá nhân.

4. Mở rộng các khả năng của bệnh nhân.

5. Cải thiện mối quan hệ giữa bệnh nhân và tổ chức y tế.

6. Tiếp tục đào tạo và phát triển chuyên môn thông qua công nghệ thông tin.

7. Thực hiện trao đổi dữ liệu an toàn.

8. Mở rộng khung chăm sóc sức khỏe.

9. Chuẩn mực đạo đức.

10. Khả năng tiếp cận cho mọi người.

Phần mềm bệnh viện thông minh cung cấp các lợi ích sau cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe:

• Sự tham gia của bệnh nhân.

• Liên lạc không gián đoạn.

• Tối ưu hóa quy trình làm việc:

• Điều hướng bệnh viện cho bệnh nhân và nhân viên.

• Thông báo cho bệnh nhân.

• Theo dõi tài sản bệnh viện.

• Tạo điều kiện cho phân tích dữ liệu.

Những thách thức lớn đối với các bệnh viện trên con đường trở thành bệnh viện thông minh:

•Xung đột giữa các ưu tiên:

• Có thể phải thực hiện nhiều bước:

• Dữ liệu phi cấu trúc và hệ thống cũ để lại phải được tích hợp để đảm bảo phân tích tổng thể và truy cập được vào tất cả dữ liệu y tế đã thu thập.

• Tất cả nhân viên y tế phải được đào tạo để sử dụng hiệu quả các hệ thống và thiết bị thông minh để hỗ trợ quy trình làm việc của họ và đảm bảo quản lý luồng dữ liệu bán tự động.

Quá trình xây dựng một bệnh viện thông minh trên toàn thế giới

Cần lưu ý là Y tế điện tử chưa được thực hiện đầy đủ ở mọi quốc gia trên thế giới. Hãy cùng phân tích kinh nghiệm của các quốc gia khác trong lĩnh vực Y tế điện tử.

Ví dụ, Estonia là quốc gia đầu tiên trên thế giới quyết định tập trung vào việc tạo ra sổ đăng ký dữ liệu y tế và hệ thống y tế điện tử, theo Electronic Health Records (EHR).

Nhà nước đã ra lệnh phát triển hệ thống này đòi hỏi 100% tất cả các tổ chức y tế trong nước phải sử dụng nó. Do đó, ở Estonia, có một hệ thống duy nhất lưu giữ mọi dữ liệu bệnh nhân, tiền sử bệnh.

Một ví dụ khác là Latvia. Kể từ thời Liên Xô, đã có khoảng 350 mẫu báo cáo. Người Latinh đã đơn giản hóa hệ thống và giảm quy trình xuống 35 biểu mẫu. Họ đã xây dựng một hệ thống tập trung duy nhất hoạt động trên khắp Latvia

Tại Đan Mạch và Na Uy, tất cả các bệnh viện được kết nối với EHR trên toàn quốc và gửi tất cả dữ liệu đến một kho đăng ký nhà nước.

Ở Mỹ, không có đăng ký dữ liệu y tế trung ương trên toàn quốc, mặc dù họ đã sử dụng y tế điện tử trong một thời gian dài. Người Mỹ được hướng dẫn theo nguyên tắc «Sử dụng có ý nghĩa.” Điều này có nghĩa là mỗi tổ chức y tế tự quyết định cần thực hiện thành phần nào của y tế điện tử.

Ví dụ, Baptist Memorial Health Care tập trung vào việc sử dụng công nghệ mới để cung cấp cho bệnh nhân thông tin họ cần, làm cho họ cảm thấy thoải mái trong thời gian lưu trú và quản lý tình trạng của bệnh nhân khi họ về nhà. Vào năm 2015, cơ sở chăm sóc sức khỏe này đã khởi động chương trình thí điểm MyChart Bedside, cung cấp cho bệnh nhân và gia đình quyền truy cập vào Baptist OneCare, nền tảng EHR được cơ sở này sử dụng. Các phòng thông minh của bệnh viện cho phép bệnh nhân xem các chỉ số của bệnh nhân và thông tin của đội ngũ y tế thông qua màn hình cảm ứng và máy tính bảng.

 

Cần phải đề cập rằng Mỹ là nơi các dự án và công nghệ Y tế điện tử được phát triển thường xuyên nhất. Một số lượng lớn các công ty khởi nghiệp và trung tâm trong lĩnh vực Y tế điện tử đang nổi lên và phát triển ở Mỹ.

Thật vậy, Châu Âu đang phát triển chậm hơn về khía cạnh này, nhưng cách tiếp cận tập trung vào việc giới thiệu IIAs và đăng ký y tế điện tử có một lợi thế quan trọng – khả năng tương tác.

Các thành phần sử dụng để xây dựng một hệ thống quản lý bệnh viện thông minh.

Phát triển phần mềm bệnh viện thông minh là việc sử dụng các hệ thống công nghệ thông minh, hệ thống di động thông minh và hệ thống thông minh cho bệnh nhân, nhân viên và thiết bị. Những hệ thống này cung cấp chức năng thông minh cho các đối tượng hàng ngày như máy tính bảng và điện thoại thông minh và thiết bị y tế.

Các công nghệ thông minh phổ biến nhất được sử dụng trong phần mềm bệnh viện thông minh là WiFi, active RFID, cảm biến, các nền tảng tích hợp, ứng dụng di động, thiết bị đeo và các loại bảng điều khiển khác nhau.

(Đoàn Nga -Theo Archer)

Read More

Hoạt động

Hội thảo đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử

Posted By admin

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo toàn quốc về đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử (Tiếp tục cập nhật)

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế; Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; về phía địa phương chủ nhà có sự tham dự của PGS.TS. Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo và chuyên viên các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; một số doanh nghiệp công nghệ thông tin: VNPT, Viettel, FPT, Vietsens, Links Toàn Cầu, QA Solutions, Hà Thắng các cơ quan báo chí và truyền thông đến tham dự và đưa tin.

Hội thảo gồm các nội dung chính: 1- Y tế Việt Nam chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 2- Báo cáo đề án Ứng dụng CNTT tại trạm y tế xã/ phường/thị trấn; 3- Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử; 4- Định hướng xác lập mã định danh y tế (ID); 5- Các tham luận về: HL7 trong xây dựng phần mềm HSSK, hiện trạng triển khai HSSK điện tử tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Bà Rịa – Vũng Tàu; tham luận hiện trạng triển khai HSSK điện tử của Viettel, VNPT; 6- Kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử; 7- Tập huấn phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử từ ngày 18-19/6/2019.

PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin báo cáo Y tế Việt Nam chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tại hội thảo, PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế khẳng định, ngành Y tế đã chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với các thành tựu đã đạt được như: Tăng cường công tác QLNN về CNTT Y tế, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho ứng dụng và phát triển CNTT Y tế. Đã ban hành Thông tư số 54 về tiêu chi phần mềm bệnh viện, trong đó quy định cơ sơ đạt mức 6 của thông tư thì được gọi là bệnh viện thông minh và thông tư số 46 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, …; Xây dựng xong phần mềm thống kê y tế điện tử, đã triển khai thí điểm 14 tỉnh. Năm 2019 sẽ triển khai cả nước; Xây dựng xong Hồ sơ sức khỏe điện tử, dự kiến triển khai toàn quốc năm 2019; 100% bệnh viện ứng dụng CNTT ở các mức độ khác nhau. 99.5% các cơ sở y tế kết nối hệ thống giám định thanh toán BHYT.         

Cục trưởng Trần Quý Tường tổng kết trong báo cáo đưa ra một số từ khoá dễ hiểu, dễ nhớ khi triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin y tế:
         – Ứng dụng công nghệ thông tin là tất yếu, là động lực của sự phát triển;
         – Cách mạng công nghiệp 4.0 cốt lõi là số hoá, kết nối và chia sẻ;
       – Y tế 4.0 với 3 trụ cột: Phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh, quản trị y tế thông minh, đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong dự thảo đề án phát triển y tế thông minh. Với mỗi trụ cột, (i) đối với phòng bệnh gồm hồ sơ sức khoẻ điện tử, quản lý trạm y tế xã bằng CNTT, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cảnh báo dịch bệnh; (ii) đối với khám chữa bệnh gồm bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tụê nhân tạo trong khám chữa bệnh; (iii) đối với quản trị y tế thông minh cần gồm CSDL Y tế quốc gia, văn phòng điện tử, một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến.

           Đồng thời Cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp khi triển khai phần mềm cần tuân thủ các tiêu chuẩn đã được Bộ Y tế ban hành, thống nhất công bố trên cả nước để khi triển khai phần mềm hồ sơ sức khoẻ có thể liên thông, chia sẻ dữ liệu được với nhau. 

(Theo ehealth.gov.vn)

Read More

Hoạt động

QUỐC HỘI ĐÃ THÔNG QUA ‘CẤM UỐNG RƯỢU BIA KHI LÁI XE’

Posted By admin

Luật phòng chống tác hại rượu, bia vừa được thông qua sáng nay (14/6) quy định rõ việc cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Mặc dù đã từng có rất nhiều ý kiến trái chiều về các điều khoản trong Luật phòng chống tác hại rượu, bia nhưng đến sáng 14/6/2019, Quốc hội cũng đã thông qua bộ luật này.

Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 84,30% (408 đại biểu tán thành trong số 450 đại biểu biểu quyết). Bộ luật gồm 7 chương, 36 điều này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia đã được Quốc hội thông qua sáng 14/6/2019

Cấm uống rượu, bia khi lái xe

Đây là nội dung gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhất trong dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia. Cách đây 11 ngày, Quốc hội đã lấy ý kiến liên quan đến việc uống rượu bia của người điều khiển phương tiện giao phông. Trong đó, 2 phương án được đưa ra bao gồm:

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Tuy nhiên, cả 2 phương án này đều không được tán thành quá 50%. Trong đó phương án 1 chỉ có 214/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (44,21%) và phương án 2 chỉ có 240/417 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 49,59%).

Tuy vậy, trước tình hình ngày càng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do tài xế sử dụng rượu bia trước khi lái xe, Ủy ban thương vụ Quốc hội cho rằng việc quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn là cần thiết.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định ‘Nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn’. Kết quả có 374/446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 77,27%).

Như vậy, từ ngày 1/1/2020, khi Luật phòng chống tác hại rượu, bia có hiệu lực thì người tham gia giao thông sẽ bị nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn. Điều này có nghĩa là đã uống rượu bia (dù chỉ một chút ít) thì sẽ không được lái xe.

Cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên

Khi Luật phòng chống tác hại rượu, bia có hiệu lực vào ngày 1/1/2019, các loại rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên sẽ bị cấm quảng cáo. Cùng với đó, các rượu, bia có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên cũng sẽ bị cấm khuyến mại. Đồng thời, Luật quy định cấm sử dụng rượu, bia ở mọi độ cồn để khuyến mại cho người chưa đủ 18 tuổi.

Với các loại rượu bia không thuộc trường hợp kể trên thì sẽ có những biện pháp quản lý quảng cáo, khuyến mại phù hợp theo từng mức độ cồn, tương ứng với từng loại phương tiện quảng cáo.

Đồng thời, trong dự thảo Luật mới được thông qua cũng quy định cấm quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em, trong khoảng thời gian từ 18 – 21h hàng ngày, trừ trường hợp quảng cáo trong các chương trình thể thao đã mua bản quyền được tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và các trường hợp khác theo quy định của chính phủ.

Đồng thời, quảng cáo rượu, bia trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm.

Luật cũng nêu rõ quảng cáo rượu bia không được sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Quy định về các địa điểm không được bán rượu bia

Điều 19 của Luật phòng chống tác hại rượu, bia quy định các địa điểm sau không được phép bán rượu bia:

– Cơ sở y tế, trừ trường hợp sử dụng rượu, bia để chữa bệnh theo chỉ định của bác sĩ.

– Cơ sở giáo dục.

– Cơ sở hoặc khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

– Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân.

– Cơ sở bảo trợ xã hội

– Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

Đồng thời, bộ luật này cũng nêu rõ phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh.

Read More

Hoạt động

Bộ trưởng Bộ Y tế: Từ nay đến cuối năm, giá viện phí sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới

Posted By admin

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh vấn đề bảo đảm công tác an toàn người bệnh, giảm tình trạng nhiễm khuẩn trong bệnh viện tại hội nghị CLB Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc, sáng 7/6. Bộ trưởng cho biết, khảo sát cho thấy, vẫn còn 20% người bệnh chưa hài lòng với nhà vệ sinh bệnh viện.

Cần giảm tình trạng nhiễm khuẩn tại chính bệnh viện

Nói về chủ đề “Bệnh viện xanh – sạch – đẹp” tại hội nghị CLB Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc, sáng 7/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, khảo sát cho thấy vẫn còn 20% người bệnh chưa hài lòng với nhà vệ sinh bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện phải thật lưu ý vấn đề nhà vệ sinh và nhấn mạnh: “Đến bất cứ bệnh viện nào, từ tỉnh, huyện rồi trạm y tế xã tôi cũng kiểm tra nhà vệ sinh”. Người đứng đầu ngành Y tế lại một lần nữa nhắc lại quan điểm: “Nhà vệ sinh bẩn là Giám đốc bệnh viện đó ở bẩn; còn nhà vệ sinh của khoa bẩn thì Trưởng khoa đó ở bẩn”.

Bộ trưởng cũng nhắc nhở các bệnh viện đảm bảo công tác an toàn người bệnh, giảm tình trạng nhiễm khuẩn tại chính bệnh viện. “Theo khảo sát tại một số bệnh viện lớn, tỉ lệ nhân viên y tế rửa tay đúng quy trình chiếm khoảng 80%. So với trước đây đã cao hơn nhiều nhưng tỉ lệ này cần phải tăng hơn nữa vì rửa tay sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm chéo cho người bệnh và chính nhân viên y tế. Bản thân tôi ngày nào cũng rửa tay khoảng 10 lần”, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Liên quan đến vấn đề tự chủ tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tính đúng tính đủ sẽ giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng các bệnh viện, huy động xã hội hoá để người dân có thêm lựa chọn. Theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2019, giá viện phí sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 (1/7/2019) và sẽ tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế. Hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương.

Là một trong 4 bệnh viện đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm tự chủ tài chính hoàn toàn, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết từ 2015, Bệnh viện này đã thực hiện tự chủ toàn bộ chi thường xuyên với nguồn thu gần 4.500 tỉ đồng/năm (năm 2018). Tới đây, Bệnh viện Bạch Mai là một trong 4 đơn vị thuộc Bộ Y tế (cùng với Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy) thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn, buộc các bệnh viện phải đặc biệt chú trọng về chất lượng dịch vụ y tế cũng như chăm sóc, cải cách hành chính.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ chế tự chủ toàn diện giúp bệnh viện công chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các trung tâm kỹ thuật cao trong điều trị. “Tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu được trách nhiệm của ngành và của bệnh viện đối với người dân nên trong kế hoạch này, đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế giá viện phí sẽ không thay đổi, còn giá theo yêu cầu có thể điều chỉnh tăng 10-15% với một số dịch vụ nhưng vẫn nằm trong khung giá được Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Cùng đó, Bệnh viện cũng thành lập một hội đồng cùng các thành viên của Bộ Y tế sẽ tham gia kiểm soát giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với bệnh viện tự chủ tài chính”, PGS Quốc Anh nói.

Tính đến hết năm 2018, cả nước có khoảng 160 cơ sở y tế tự chủ chi thường xuyên, chiếm 7,6% số đơn vị, riêng Bộ Y tế đã có 26/45 bệnh viện trực thuộc tự chủ. Việc tự chủ tài chính đã giúp các cơ sở y tế hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh.

 

Nhiều bệnh viện tự chủ tài chính trong việc mua sắm trang thiết bị mới, xây dựng khu khám chữa bệnh dịch vụ, nâng cao tay nghề và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế. Từ thực tế đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ngày một tăng cao.

Nhiều cuộc gọi tới đường dây nóng khen ngợi nhân viên y tế

Thống kê của Bộ Y tế năm 2018, đường dây nóng y tế đã nhận được gần 66.000 cuộc gọi, trong đó có gần 12.500 cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi. Theo đó các cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn tiếp tục là những nội dung bị phản ánh nhiều nhất, chiếm tới 71% nội dung; 16% cuộc gọi phản ánh thái độ của nhân viên y tế. Có 0,5% cuộc gọi phản ánh các vấn đề tiêu cực trong bệnh viện. Đáng lưu ý là số cuộc gọi khen ngợi nhân viên y tế những năm qua cũng tăng hơn rất nhiều.

Trong khi đó, kết quả khảo sát xã hội học lớn nhất Việt Nam (PAPI), chỉ số tham nhũng vặt ở bệnh viện huyện giảm còn 0,4%, thấp hơn năm 2016 (17%) và 2017 (9%). Lãnh đạo Bộ Y tế thẳng thắn nhìn nhận một số cán bộ y tế mặc dù được tập huấn, nhưng còn cứng nhắc trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh, còn tình trạng hách dịch, quát mắng người bệnh, chưa xác định người bệnh là trung tâm, là đối tượng phục vụ.

(theo giadinh.net.vn)

Read More

Mã số thuế: 0107297000
Địa chỉ: Số 12, ngách 100/26 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPGD: P.808 - CT5X2 - Khu Đô Thị Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội