Công văn số: 812/KCB-NV V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Phần mềm HIS của An Việt đã bổ sung đáp ứng chuẩn đơn thuốc và chuẩn liên thông đáp ứng công văn 812/KCB-NV của cục Quản lý Khám Chữa Bệnh,  đẩy đầy đủ dữ liệu thuốc lên cổng www.donthuocdientu.vn

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: 812/KCB-NV
V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Kính gửi: – Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
– Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
– Y tế ngành
(Sau đây gọi là đơn vị)

Thực hiện Quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử; và Quyết định số 2113/QĐ-BYT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc theo đơn theo quy định tại Quyết định trên, bao gồm: (1) Sử dụng mã định danh đối với bác sỹ và cơ sở khám, chữa bệnh khi kê đơn; (2) Phần mềm quản trị cơ sở (His) chỉnh sửa đạt chuẩn đơn thuốc, chuẩn liên thông và kèm mã định danh để phần mềm tự động gửi báo cáo về đơn thuốc tới Hệ thống đơn thuốc quốc gia; (3) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có phần mềm quản trị cơ sở, sử dụng trang kê đơn độc lập đạt chuẩn kết nối liên thông. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1) Lập tổ công tác tiếp nhận và quản trị tài khoản trên hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở cung ứng thuốc, đầu mối liên lạc để phối hợp triển khai.

2) Cung cấp danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phép kê đơn thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tạo mã định danh cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu đính kèm).

3) Chuyển giao mã định danh đã được khởi tạo tới người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

4) Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thực hiện thí điểm nếu đã có phần mềm quản trị cơ sở (HIS) chỉnh sửa phần mềm đáp ứng chuẩn đơn thuốc và chuẩn liên thông, sử dụng mã định danh khi kê đơn.

5) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có hệ thống HIS, có thể sử dụng thí điểm một hệ thống kê đơn và liên thông đơn thuốc trang kê đơn: www.donthuocdientu.vn (miễn phí trong thời gian thí điểm).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ đơn vị tổ chức tập huấn cho đại diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn trong việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc qua đơn và mã định danh.

  Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Thứ trưởng TT Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng;
– Lưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phần mềm